Dokonanie rezerwacji oznacza, że akceptują Państwo Regulamin Sea Coast

Regulamin domków Sea Coast

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków wypoczynkowych Sea Coast
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.


Rezerwacja i płatności


1. Rezerwacja domków jest wiążąca po jej potwierdzeniu przez Sea Coast w formie wiadomości e-mail.
2. Rezerwacji można dokonywać poprzez:

Dokonując rezerwację, należy podać:

  • imię i nazwisko,

  • nr telefonu,

  • datę przyjazdu i wyjazdu,

  • adres e-mail

3. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wstępnej (e-mail) wraz z danymi do wpłaty zadatku w celu zagwarantowania rezerwacji, w wysokości 30% wartości rezerwacji.
4. Rezerwacja niepotwierdzona wpłatą zadatku w terminie 4 dni od momentu jej dokonania zostanie automatycznie anulowana przez system rezerwacji.
5. Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron.
6. Opłata za pobyt pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.
7. Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Sea Coast, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu bądź skróceniu (powody osobiste, warunki pogodowe, trudności komunikacyjne, strajki itp.).
8. W przypadku skrócenia okresu pobytu kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
9. Niepojawienie się Gościa do godz. 8 rano w dniu następującym po pierwszym dniu, na który opiewa rezerwacja, jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji, a Sea Coast ma możliwość wynajęcia domku innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
10. Dokonując rezerwacji Najmujący, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu pełnej realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.962 z późniejszymi zmianami). O ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
11. Sea Coast zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnego depozytu w wysokości jednego dnia pobytu, zgodnie z aktualnym cennikiem jest to zabezpieczenie wobec ewentualnych zniszczeń podczas pobytu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu, jeżeli w obiekcie noclegowym nie wyrządzono żadnej szkody.

Pobyt

1. Domki wynajmowane są na doby a w okresie wakacyjnym na pełne tygodnie od soboty do soboty, chyba że mailowo ustalono i potwierdzono inne terminy.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 (przyjazd), a kończy o godzinie 10:00 (wyjazd).

3. Zdanie domku odbywa się po uprzedniej kontroli stanu przez przedstawiciela Sea Coast.

4. Przebywanie w domku lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 w dniu wyjazdu, powodować będzie naliczenie opłaty dodatkowej równej opłacie za jedną dobę według aktualnego cennika.

5. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić osobiście lub telefonicznie na dobę przed końcem opłaconego pobytu.

6. Rezerwacja może zostać przedłużona tylko w zależności od dostępności domku w dniu wyjazdu.

7. W przypadku niepowiadomienia przedstawiciela Sea Coast o zamiarze przedłużania pobytu i otrzymania zgody Sea Coast zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy pozostawionych przez Gości w pokoju i zdeponowania ich w innym wolnym domku.

8. Podstawą do zameldowania Gościa, jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie właściciel może odmówić zameldowania i wydania klucza do domku.

9. Gość nie może, przekazać domku osobom trzecim, nawet jeśli jeszcze nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

10. Osoby niezameldowane w domkach Sea Coast mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach od 6:00 do 22:00. Przebywanie osób zaproszonych przez Najmującego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego domek, na odpłatne (100 zł od osoby za dobę) dokwaterowanie tych osób.

11. Zarządca może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, a także Gościa pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.

Odpowiedzialność Gości

1. Cena usług świadczonych przez Sea Coast nie obejmuje ubezpieczenia. Goście korzystają z usług na własne ryzyko.

2. Dzieci do lat 18 na terenie Sea Coast powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci (materialne i prawne).

3. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy urządzeń RTV).

4. Ze względów bezpieczeństwa każdorazowo Gość, opuszczając teren Sea Coast, powinien: wyłączyć światło, zakręcić wodę, zamknąć okna i drzwi na klucz.

5. W domku panuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz całkowity zakaz smażenia ryb w celu zachowania właściwego standardu pobytu wszystkich Gości. W przypadku złamania zakazu Gość zobowiązany jest natychmiastowo uiścić karę umowną w wysokości 500 PLN

6. W obiekcie noclegowym obowiązuje zakaz przenoszenia mebli bez zgody Sea Coast.

7. Zabronione jest mycie pojazdów na terenie posesji.

8. Usterki zastane w domach prosimy zgłaszać wyłącznie w dniu przyjazdu.

9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych oraz nieuprawnione użycie gaśnicy, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób, a koszty tych szkód w pełni pokrywające poniesienie straty wpłacić najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką.

10. W przypadku zgubienia kluczy do domków Sea Coast Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 400 PLN

11. Goście są zobowiązani do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00.

12. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, Sea Coast lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do wezwania służb zapewniających bezpieczeństwo, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zwrotu pozostałych kosztów.

13. Wynajmujący domek Sea Coast mogą parkować swoje samochody (na jeden domek 1 miejsce parkingowe) na parkingu znajdującym się na terenie domków. Parking jest niestrzeżony, właściciel Sea Coast nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie pojazdów lub mienia w nim pozostałego.

Odpowiedzialność Sea Coast

1. Umowa zawarta pomiędzy Sea Coast a Najmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

2. Sea Coast nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, sygnału internetowego i telewizyjnego.

3. Informujemy, że Sea Coast nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku lub na tarasie. (Utratę lub zniszczenie)

4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, nie będą przechowywane, ale mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty trwałe zostaną zniszczone po 7 dniach.

5. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu spowodowane korzystaniem z placu zabaw i pozostałej infrastruktury.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Władysławowo

Boh. Kaszubskich 80A
84-120 Władysławowo
© 2023 seacoast. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cennik Regulamin Polityka prywatności